top of page

பாதகமான குழந்தை பருவ அனுபவங்களை (ACEs) சமாளிப்பது ஆராய்ச்சி-கல்வி திட்டம்

ACEs-infographic-2.png

மினசோட்டா மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள தெற்காசியர்களின் வாழ்வில் குழந்தைப் பருவத்தில் ஏற்பட்ட பல்வேறு வகையான துஷ்பிரயோகம், புறக்கணிப்பு மற்றும் பிற அதிர்ச்சிகரமான அனுபவங்களை நன்றாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, கார்லேடன் கல்லூரியின் ஆராய்ச்சிக் குழுவுடன் இணைந்து சமூகக் கணக்கெடுப்பில் பணியாற்றினோம்.

bottom of page